Studenci

Godziny przyjęć w dziekanatach:

 • poniedziałek: 1000 – 1415
 • wtorek: 1100 – 1515
 • środa: dziekanaty zamknięte 000
 • czwartek: 1000 – 1415
 • piątek: 1000 – 1415

W sprawie wyjaśnień dotyczących systemu USOS należy zgłaszać się do dziekanatu; pok. 21.

Błędnie wpisane do systemu oceny należy zgłaszać bezpośrednio prowadzącym zajęcia.


KOMPETENCJE PRODZIEKANÓW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH STUDENTÓW

 • Prodziekan ds. Studenckich, dr arch. Monika NEFF nadzoruje sprawy dotyczące:
  rejestracji, czesnego (w tym również rozłożenia na raty), urlopów, wznowień (w tym także na dyplom), stypendiów oraz wymian zagranicznych.
  W czasie przyjęć należy posiadać przy sobie indeks.

 • Prodziekan ds Studiów, dr inż. arch. Krzysztof KOSZEWSKI
  nadzoruje sprawy dotyczące: toku i programu studiów - punktów ECTS, deklaracji i zapisów, przynależności do grup, zaliczania zajęć, opłat za powtarzane zajęcia, różnic programowych oraz toku pracy dyplomowej.

INFORMACJE O OPŁATACH ZA STUDIA

Od 1 lipca 2015 wszystkie należności dotyczące Wydziału należy wpłacać na indywidualne konto studenta dostępne w systemie USOSweb.

Czesne oraz opłaty za warunki
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów oraz przy wznawianiu na obronę dyplomu (80 zł)
Oplaty za:
wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł),
wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (25,50 zł)
Oplaty za: wydanie dyplomu ukończenia studiów (60 zł) oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (40 zł).

Zasady wnoszenia opłat czesnego i za powtarzane zajęcia dydaktyczne

W związku z Uchwałą Senatu PW nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 wraz z załącznikiem i ze zmianami zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 333/XLVIII/2015 z dnia 23 września 2015 dotyczącą opłat za usługi dydaktyczne Dziekan WA PW ustala poniższe Zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne /Zarządzenie Dziekana WA PW nr 5/2015 z dnia 22 grudnia 2015/.

1. Opłaty czesnego

1.1. Wysokość opłat czesnego na studiach niestacjonarnych WA PW ustala corocznie Rektor PW w porozumieniu z Dziekanem WA PW i ogłasza w swej Decyzji.

W roku akademickim 2016/17 zgodnie z Decyzją JM Rektora PW nr 58/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 czesne za semestr wynosi 4990zł.

1.2 Wielkości rat oraz terminy wnoszenia opłat ustala się następująco:

a) za semestr 1 zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalanym w każdym roku akademickim;

b) za semestry zimowe (z wyjątkiem sem. 1) do dnia 15 listopada

c) za semestry letnie do dnia 10 marca

1.3 Nie wniesienie opłat czesnego w ustalonych terminach traktuje się jako rezygnację ze studiów równoznaczną ze skreśleniem z listy studentów.

1.4 Zgodnie z uchwałą Senatu PW 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 student może ubiegać się o rozłożenie płatności na raty poprzez złożenie na 14 dni przed upływem terminu płatności udokumentowanego wniosku do Prodziekana ds. Studenckich.

2. Opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne.

2.1 Wysokość stawki godzinowej za powtarzane zajęcia dydaktyczne ustala corocznie Rektor PW.

W roku akademickim 2016/2017 zgodnie z Decyzją JM Rektora PW nr 58/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 ustalona stawka godzinowa wynosi 10zł (dla osób wznawiających bez praw studenta - 20zł). Studenci powtarzający w roku akademickim 2016/17 zajęcia dydaktyczne za wcześniejszy okres studiów wnoszą opłatę za powtarzane zajęcia dydaktyczne wg zasad obowiązujących w roku akademickim 2016/17.

2.2 Opłatę za powtarzane zajęcia dydaktyczne oblicza się mnożąc liczbę godzin zajęć powtarzanych w aktualnym programie studiów przez stawkę godzinową.

2.3 Terminy wnoszenia opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne ustala się następująco:

a) za zajęcia dydaktyczne semestrów zimowych - do dnia 15 listopada

b) za zajęcia dydaktyczne semestrów letnich - do dnia 10 kwietnia

2.4 Nie wniesienie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne w ustalonych terminach powoduje niemożność uczestniczenia w powtarzanych zajęciach i ich zaliczenia.

4. płatność czesnego w ratach

Zgodnie z Uchwałą Senatu PW (załącznik do Uchwały nr 380/XLVII/2011 z dnia 21.12.2011 r.) na wniosek (podanie) studenta (złożony nie później niż 14 dni przed terminem płatności, a zatem do 1 listopada każdego roku akademickiego) Dziekan może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności na raty. Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi wg poniżej podanego algorytmu.
Odsetki od zaległości w opłatach za czesne wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku i będą naliczane w wysokości 1,77 zł za każdy dzień zwłoki (4990 zł * 13%/365).

Podanie o rozłożenie czesnego na raty należy składać używając formularza podań dostępnego w systemie USOS.


podstawy prawne:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.