Stypendia i zapomogi

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Weryfikacją złożonych wniosków i przyznawaniem stypendiów studentom WAPW zajmuje się Wydziałowa Komisja Stypendialna.


Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej w roku ak. 2016/17:

  • dr inż. arch. Monika NEFF - Prodziekan ds. Studenckich WA PW, Przewodniczący Komisji
  • dr inż. arch. Joanna KLIMOWICZ - pracownik WA PW, członek Komisji
  • student Adrianna JAROSZEWSKA - członek Komisji
  • student Zuzanna SŁABIK - członek Komisji
  • student Marta ZUZGA - członek Komisji

Decyzja nr 23/2016 Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów WA PW na rok akademicki 2016/17.


Podstawy prawne

W roku ak. 2017/2018 obowiązuje Zarządzenie Rektora PW nr 44/2017 z dnia 12 września 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW.

Zarządzenie nr 44/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej


Kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki na rok akademicki 2017/18 została określona w Decyzją Prorektora ds. Studenckich nr BSS/419/2017.

 

Dane do ubiegania się o stypendium socjalne w roku 2017/18:
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 roku 2577 zł.

Aktualnie obowiązujący regulamin, zasady ustalania i dokumentowania dochodu oraz wnioski stypendialne dostępne są na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl


 

Stypendia ministra

Ostateczny termin składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2017/18 upływa dnia 08 września 2017. Szczegółowe info oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze


Wnioski należy składać w Dziekanacie WA PW w pokoju nr 20 do dnia 08.09.2017r.


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Stypendium na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta złożony nie później niż na 2 tygodnie po rozpoczęciu semestru.

Decyzja Dziekana WA PW nr 25/2016 w sprawie wprowadzenia Kryteriów tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce obowiązujących na WA PW w roku akademickim 2016/17

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Harmonogram przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce


Wnioski i formularze dostępne są do pobrania na stronie bss.ca.pw.edu.pl

Zał. 12 wniosek wyniki w nauce

Zał. 9 oświadczenie o nie pobieraniu...

Stypendium im. Mieczysława Króla

O stypendium mogą ubiegać się studenci PW posiadający obywatelstwo Polskie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o przyznanie stypendium im. M.Króla można składać do 31 maja 2016 w pokoju 112 Gmachu Głównego PW.

Regulamin Stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2016/17

Wzór wniosku


Stypendia pomostowe

Pozarządowy program, w ramach którego przyznawane są stypendia uzdolnionej, niezamożnej młodzieży zwłaszcza pochodzącej ze wsi i małych miejscowości.

Szczegółowe informacje na stronie stypendia-pomostowe.pl.


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.