Tok studiów

Zasady rejestracji i limity ECTS

Zgodnie z regulaminem studiów na PW na Wydziale Architektury obowiązuje Elastyczny System Studiów, zaś rozliczenie poprzedzające rejestrację dokonywane jest na podstawie zgromadzonych punktów ECTS. W systemie tym należy rozróżnić semestry studiów (określone w programie studiów zestawy przedmiotów właściwe dla danego etapu kształcenia) od semestrów studiowania (właściwy dla danego studenta tok nauki, dopuszczalny o dwa semestry dłuższy, niż liczba semestrów w programie). Zalicza się bowiem kolejne semestry studiów, podczas gdy uzyskać rejestrację można na kolejne semestry studiowania.

Liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom określiła Rada Wydziału jako element programu studiów na WA PW. Dodatkowo Rada Wydziału określiła minimum punktów ECTS wymaganych do rejestracji na kolejnych semestrach studiowania, a także zestaw sekwencji przedmiotów oraz przedmioty obowiązkowe, przypisane do każdego z semestrów studiów w programie. W dalszej części tekstu podajemy informacje zawarte w uchwale Rady Wydziału z dnia 16 stycznia 2007 z późniejszymi zmianami.


Aktualny plan studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka (III i IV rok) obowiązujący w roku akademickim 2016/17

 

Aktualny plan studiów na kierunku Architektura obowiązujący w roku akademickim 2016/17Szczegółowe wymogi dla kierunku Architektura i Urbanistyka

Liczba punktów ECTS niezbędnych dla uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiowania:

 • Na studiach inżynierskich
  - semestr 2 - 24pkt.
  - semestr 3 - 48pkt.
  - semestr 4 - 72pkt.
  - semestr 5 - 96pkt.
  - semestr 6 - 120pkt.
  - semestr 7 - 144pkt.
  - semestr 8 - 168pkt.
  - semestr 9 (7p) - 192pkt.
  - semestr 10 (8p) - 216pkt.

 • Na studiach magistersich
  - semestr 2 - 20pkt.
  - semestr 3 - 40pkt.
  - semestr 4 - 60pkt.
  - semestr 5 - 74pkt.
  - semestr 6 - 90pkt.

Przedmiotami obowiązkowymi, warunkującymi zaliczenie semestru studiów, które można zaliczyć z najwyżej rocznym opóźnieniem są:

 • na każdym semestrze przypisany mu projekt architektoniczny i urbanistyczny
 • dodatkowo na studiach inżynierskich:
  • na semestrze 1
   • Rysunek Odręczny 1
   • Historia Architektury Powszechnej 1
   • Budownictwo i materiałoznastwo 1
   • Mechanika Budowli 1
   • Elementy Matematyki i Geometrii
   • Techniki informacyjne
  • na semestrze 2
   • Rysunek Odręczny 2
   • Historia Architektury Powszechnej 2
   • Budownictwo 2
   • Mechanika Budowli 2
  • na semestrze 3
   • Budownictwo 3
   • Konstrukcje 1
  • na semestrze 4
   • Budownictwo 4
   • Konstrukcje 2
   • Wprowadzenie do urbanistyki
 • dodatkowo na studiach magisterskich:
  • na semestrze 3
   • Projekt Wybieralny
   • Projekt Modernizacji i Konserwacji


Zaliczenie poprzedników warunkuje zapisanie się na niektóre przedmioty w następujących sekwencjach:

 • Na studiach inżynierskich:
  • Sekwencja A: 1. Elementy projektowania >> 2. Projektowanie Wstępne >> 3. (Proj. Arch. 1 / Proj. Arch. 2) >> 4. (Proj. Arch. 3 i Proj. Arch. 4) >> 5. Proj. Arch. 5 >> 6. Dyplom
  • Sekwencja U: 1. Elementy Kompozycji Urbanistycznej >> 2. Wprowadzenie do Urbanistyki >> 3. (Osadnictwo Wiejskie / Projekt Urbanistyczny 1) >> 4. Projekt Urbanistyczny 2 >> 5. Dyplom
  • Sekwencja HA: 1. Historia Architektury Powszechnej 1 >> 2. Historia Architektury Powszechnej 2 >> 3. Architektura Polska 1 >> 4. Architektura Polska 2
  • Sekwencja HU: 1. Historia Budowy Miast 1 >> 2. Historia Budowy Miast 2
  • Sekwencja TU: 1. Teoria urbanistyki 1 >> 2. Teoria urbanistyki 2
  • Sekwencja B: 1. Budownictwo i materiałoznastwo 1 >> 2. Budownictwo 2 >> 3. (Budownictwo 3 / Budownictwo 4)
  • Sekwencja K: 1. Mechanika Budowli 1 >> 2. Mechanika Budowli 2 >> 3. (Konstrukcje 1 / Konstrukcje 2 >> 4. Projektowanie Konstrukcji
  • Sekwencja R: 1. (Rysunek Odręczny 1 / Rysunek Odręczny 2) >> 2. (Rysunek Odręczny 3 / Rysunek Odręczny 4)
  • Sekwencja TK: 1. Techniki Informacyjne >> 2. Modelowanie Komputerowe

 • Na studiach inżynierskich:
  • Sekwencja A: 1. (Projekt Architektoniczny 6 / Projekt Architektoniczny 7) >> 2. Dyplom
  • Sekwencja U: 1. (Projekt Urbanistyczny 3 / Projekt Urbanistyczny 4) >> 2. Dyplom

Przedmioty umieszczone w nawiasach mogą być realizowane w dowolnej kolejności, zależnej jednak od aktualnej ofertySzczegółowe wymogi dla kierunku Architektura

Liczba punktów ECTS niezbędnych dla uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiowania:

 • Na studiach inżynierskich
  - semestr 2 - 24pkt.
  - semestr 3 - 48pkt.
  - semestr 4 - 72pkt.
  - semestr 5 - 96pkt.
  - semestr 6 - 120pkt.
  - semestr 7 - 144pkt.
  - semestr 8 - 168pkt.
  - semestr 9 (7p) - 192pkt.
  - semestr 10 (8p) - 216pkt.

 • Na studiach magistersich
  - semestr 2 - 20pkt.
  - semestr 3 - 40pkt.
  - semestr 4 - 60pkt.
  - semestr 5 - 74pkt.
  - semestr 6 - 90pkt.

Przedmiotami obowiązkowymi, warunkującymi zaliczenie semestru studiów, które można zaliczyć z najwyżej rocznym opóźnieniem są:

 • na każdym semestrze przypisany mu projekt architektoniczny i urbanistyczny
 • dodatkowo na studiach inżynierskich:
  • na semestrze 1
   • Propedeutyka teorii architektury
   • Rysunek Odręczny
   • Historia Architektury Powszechnej 1
   • Materiałoznastwo
   • Mechanika Budowli 1
   • Elementy Matematyki i Geometrii
   • Techniki informacyjne (ECDL)
  • na semestrze 2
   • Teoria architektury 1
   • Architektoniczny rysunek warsztatowy
   • Historia Architektury Powszechnej 2
   • Budownictwo 1
   • Mechanika Budowli 2
  • na semestrze 3
   • Teoria architektury 2
   • Budownictwo 2
   • Konstrukcje 1
  • na semestrze 4
   • Teoria architektury 3
   • Kształtowanie detalu budowlanego
   • Konstrukcje 2
  • na semestrze 5
   • Teoria i praktyka projektowania 1
  • na semestrze 6
   • Teoria i praktyka projektowania 2
  • na semestrze 8
   • Seminarium dyplomowe promotorskie
   • Seminarium dyplomowe interdyscyplinarne
 • dodatkowo na studiach magisterskich:
  • na semestrze 2
   • Projekt Wybieralny PBL (fakultet 1)
  • na semestrze 3
   • Projekt Wybieralny interdycyplinarny (fakultet 2)
  • na semestrze 4
   • Seminarium dyplomowe promotorskie
   • Seminarium dyplomowe interdyscyplinarne


Zaliczenie poprzedników warunkuje zapisanie się na niektóre przedmioty w następujących sekwencjach:

 • Na studiach inżynierskich:
  • Sekwencja A: 1. Elementy projektowania >> 2. Projektowanie Wstępne >> 3. (Proj. Arch. 1 / Proj. Arch. 2) >> 4. (Proj. Arch. 3 / Proj. Arch. 4) >> 5. Proj. Arch. 5 >> 6. Dyplom
  • Sekwencja TA: 1. (Propedeutyka teorii architektury / Teoria architektury 1) >> 2. (Teoria architektury 2 / Teoria architektury 3) >> 3. (Teoria i praktyka projektowania 1 / Teoria i praktyka projektowania 2)
  • Sekwencja U: 1. Elementy kompozycji urbanistycznej >> 2. (Osadnictwo Wiejskie / Projekt urbanistyczny 1) >> 4. Projekt urbanistyczny 2 >> 5. Dyplom
  • Sekwencja HA: 1. Historia Architektury Powszechnej 1 >> 2. Historia Architektury Powszechnej 2 >> 3. Architektura Polska 1 >> 4. Architektura Polska 2
  • Sekwencja HU: 1. Historia Budowy Miast 1 >> 2. Historia Budowy Miast 2
  • Sekwencja TU: 1. Teoria urbanistyki 1 >> 2. Urbanistyka współczesna
  • Sekwencja B:: 1. Materiałoznastwo 1 >> 2. Budownictwo 1 >> 3. (Budownictwo 2 / Kształtowanie detalu budowlanego)
  • Sekwencja K: 1. Mechanika Budowli 1 >> 2. Mechanika Budowli 2 >> 3. (Konstrukcje 1 / Konstrukcje 2)>> 4. Projektowanie Konstrukcji
  • Sekwencja R: 1. (Rysunek odręczny / Architektoniczny rysunek warsztatowy) >> 2. (Malarstwo i grafika architektoniczna / Rzeźba, model i rysunek analityczny)
  • Sekwencja TK: 1. Techniki Informacyjne (ECDL) >> 2. Modelowanie Komputerowe

 • Na studiach magisterskich:
  • Sekwencja A: 1. Projekt Architektoniczny 1 >> 2. Projekt Architektoniczny 2 >> 3. Dyplom
  • Sekwencja U: 1. Konserwatorski projekt wieloskalowy 2. Projekt Urbanistyczny >> 3. Dyplom
  • Sekwencja W: 1. Projekt wybieralny PBL >> 2. Projekt wybieralny interdysc. >> 3. Dyplom

Przedmioty umieszczone w nawiasach mogą być realizowane w dowolnej kolejności, zależnej jednak od aktualnej oferty


 

Urlopy

Studentom przysługują cztery rodzaje urlopów:

 1. zdrowotny – w przypadku złej sytuacji zdrowotnej podstawę udzielenia stanowi orzeczenie komisji lekarskiej;

 2. losowy – jeżeli ważne okoliczności losowe uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach;

 3. okolicznościowy – podczas odbywania stażu, praktyk lub studiów na innej uczelni;

 4. nieuwarunkowany – na własną prośbę studenta, który uzyskał zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, oraz uzyskał rejestrację  na okres objęty urlopem. (Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w ciągu 30 dni od początku semestru.)

Urlopów udziela Prodziekan ds. Studenckich.
Podania należy składać za pośrednictwem systemu USOS.

Złożone w systemie USOS podanie o urlop, należy złożyć w dziekanacie.


Zamieszczamy przykładową kartę przebiegu studiów w formacie MS Word w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku konieczności potwierdzenia przebiegu studiów należy taką kartę wypełnić i złożyć w dziekanacie do potwierdzenia.

Przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne

Informacje dla studentów Wydziału Architektury PW ubiegających się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne I stopnia /inżynierskie/ oraz II stopnia /magisterskie/.


Przeniesienia studentów WA PW ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury z dnia 27 października 2015 wraz z Załącznikiem nr 1.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 oraz po analizie liczby studentów studiów stacjonarnych zarejestrowanych na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego Dziekan Wydziału Architektury określa limity przyjęć na semestr letni studiów stacjonarnych,
Decyzja nr 28/2016 Dziekana WA z dnia 15 listopada 2016.


Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2016/2017 na semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia /inżynierskich/ na kolejnych latach wynosi:

Rok II 83 studentów limit przyjęć w r.a. 2015/16: 80 osób limit wolnych miejsc: 0
Rok III 76 studentów limit przyjęć w r.a. 2014/15: 80 osób limit wolnych miejsc: 4
Rok IV 80 studentów limit przyjęć w r.a. 2013/14: 80 osób limit wolnych miejsc: 0

Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2016/2017 na semestr zimowy studiów stacjonarnych II stopnia /magisterskich/ wynosi:

Rok II 102 studentów limit przyjęć w r.a. 2015/16: 100 osób limit wolnych miejsc: 0

O przeniesienie mogą ubiegać się wszyscy kandydaci spełniający warunki określone w obowiązującym Zarządzeniu, tzn. mający:
- zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów
- zaliczone wszystkie przedmioty wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów trybu niestacjonarnego, tj. przedmioty i praktyki zaliczone w terminie podstawowym
- brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA


Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen (liczona do drugiego miejsca po przecinku) z toku studiów niestacjonarnych.

W przypadku osób ubiegających się o przeniesienie w roku akademickim 2016/2017 na semestr IV, zgodnie z określonym limitem wolnych miejsc, będzie to średnia ważona z semestrów I-II toku studiów niestacjonarnych.


Lista rankingowa, według średniej ważonej ocen ujętej malejąco, studentów III semestru studiów niestacjonarnych zostanie ogłoszona dnia 25 listopada 2016.

Po ogłoszeniu list rankingowych studentów trybu niestacjonarnego spełniających warunki określone w Zarządzeniu i wyrażających chęć ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne należy zgłosić ewentualne uwagi dotyczące nieprawidłowości danych w nich zawartych w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia, do dnia 9 grudnia 2016.
Po upływie tego terminu zapisy uznaje się za ostateczne.


Osoby zainteresowane trybem przeniesień winny złożyć stosowne podanie w pokoju nr 20 do dnia 9 grudnia 2016.

Wzór podania o przyjęcie na studia stacjonarne w trybie przeniesienia ze studiów niestacjonarnych.

Ostateczna lista studentów przyjętych w drodze przeniesienia na semestr studiów stacjonarnych zostanie ogłoszona 19 lutego 2017, po zakończeniu okresu rejestracyjnego na semestr letni.


Wznowienia na studia

Wznowienia na studia na semestr zimowy 2016/2017.

Składanie wniosków do 13 maja 2016.

Zarządzenie 1/2016 Dziekana Wydziału Architektury z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wznowień studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (Informacje dostępne tutaj).

Wznowienie studiów możliwe jest dla osób, które spełniają warunki wznowienia zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów:

 • mają w pełni zaliczony pierwszy rok studiów - wznowienie na studia I stopnia
 • mają w pełni zaliczony pierwszy semestr studiów - wznowienie na studia II stopnia
 • nie mają zaległości finansowych wobec uczelni

Terminy składania wniosków o wznowienie studiów:

 • do 13 stycznia 2017 - na semestr letni 2016/2017
 • do 12 maja 2017 - na semestr zimowy 2017/2018

Od roku akademickiego 2009/2010 dla osób, które przerwały jednolite studia magisterskie wznowienie jest możliwe jedynie na studia I stopnia - inżynierskie. Wznowienie na studia magisterskie II stopnia jest przewidziane wyłącznie dla osób posiadających dyplom inżyniera architekta na kierunku architektura i urbanistyka.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.