Specjalność A2

Architektura środowiska zamieszkiwania

koordynator: dr inż. arch. Jerzy GROCHULSKI

limit miejsc 25


Program specjalności

Program specjalności został przygotowany przez Katedrę Projektowania Architektoniczno-Urbainstycznego.


Przedmioty realizowane w ramach specjalności (syllabus)

 • wykład PRAKTYKA URBANISTYCZNA – URBANISTYKA W PRAKTYCE
  prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krzysztof DOMARADZKI
  problematyka: Cykl 8 wykładów (1/2 semestru) ma za zadanie przekazanie wiedzy na temat kształtowania struktury i formy miasta a także relacji pomiędzy teorią, a praktyką w projektowaniu urbanistycznym. Tematem wykładów są zarówno problemy związane z postrzeganiem i zapisem przestrzeni miejskiej traktowanej jako wartość kulturowa jak i możliwości zastosowania założeń teoretycznych w bieżącej praktyce projektowej. Wybrane przykłady opracowań projektowych oparte są w dużym stopniu na doświadczeniach prowadzącego zebranych zarówno w Polsce jak i za granicą. Prezentują rozważania, metody i doświadczenia dotyczące kształtowania struktur przestrzennych w skali miasta, w planowaniu miejscowym oraz w projektowaniu i realizacji konkretnych przestrzeni miejskich (ulic i placów). Wiele z prezentowanych opracowań dotyczy Warszawy co stwarza okazję do refleksji na temat realnych problemów związanych z przekształcaniem przestrzeni miasta oraz roli architekta w tym procesie.

 • wykład SZKOŁA JAKO SKŁADOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ MIASTA
  prowadzący: dr inż. arch. Jerzy GROCHULSKI, prof. nzw. dr inż. arch. Marek ŚWIERCZYŃSKI, arch. kraj. Kinga ZINOWIEC-CIEPLIK, zaproszeni wykładowcy WA PW, socjolog, pedagog
  problematyka: Cykl 8 wykładów (1/2 semestru) poświęconych architekturze edukacyjnej (jako część cyklu) następujących po sekwencji prezentacji dotyczących kwestii zamieszkania – zwłaszcza w jego formach generowanych zmieniającą się strukturą demograficzną społeczeństwa i wynikającymi z tej zmiany nowymi potrzebami organizacji systemu mieszkalnictwa, ma dotyczyć następujących zagadnień: historii budownictwa dla potrzeb edukacji, programowania obiektów oświaty, układu funkcjonalnego szkoły, zasad projektowania pomieszczeń dydaktycznych i pomocniczych w szkołach, problemów oświetlenia i akustyki pomieszczeń szkolnych, roli rozwiązań plastycznych w kształtowaniu budynków szkolnych, szkoły jako elementu przestrzeni zurbanizowanej, programowania i zasad projektowania działki szkolnej i roli zieleni w jej kształtowaniu, wpływu rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych na układ przestrzenny szkół, urządzeń i infrastruktury technicznej w budynkach szkolnych, rozbudowy i modernizacji budynków szkolnych, prognozy przemian struktury budynków szkolnych, zmian systemów dydaktycznych jako determinanty w projektowaniu budynków szkolnych odnoszonych zwłaszcza do kwestii ich funkcjonowania jako obiektów otwartych dla realizacji potrzeb użytkowników pozaszkolnych i poprzedzałby kolejne sekwencje tematyczne poświęcone architekturze innych obiektów usługowych (kultury, sportu, administracji) realizujących potrzeby społeczności lokalnych.

 • wykład PRZEKSZTAŁCANIE PRZESTRZENI DLA POTRZEB ŻYCIA
  prowadzący: prof. nzw. dr inż. arch. Marek BUDZYŃSKI
  problematyka: Cykl wykładów całosemestralnych. Przestrzeń tworząca warunki do życia istnieje. Została stworzona i jest stwarzana w procesie Wielkiej Kreacji, którą my ludzie odczytujemy jako Ewolucję. Przestrzeń jest ściśle związana z pojęciem czasu. Przestrzeń i czas współuczestniczą w tworzeniu pojęcia procesu – zdarzeń następujących w określonej kolejności (czasie) i określonym miejscu (przestrzeni).Wierzymy i wiemy, że Bóg przed stworzeniem człowieka wykreował warunki, w których człowiek może żyć. Wykreował je w naszym rozumieniu jako jednolity proces stwórczy wiążący w jedną całość te warunki i człowieka. Życie Ziemi i życie człowieka. Przestrzeń istnieje. Została stworzona przez Boga. Żaden liczący się fizyk nie zaprzecza temu, choć może nie potwierdzi. Nie ogarniamy jej. Taki jest stan poznania jej przez człowieka. Proces stwarzania trwa. Nie znamy jego początku, jego obecnego stanu, ani końca. Człowiek został dopuszczony przez Boga do procesu stwarzania. Został obdarzony wolna Wolą i jednocześnie działaniem Opatrzności Bożej w tej woli. Próby znajdywania związków między nauka a wiarą, między teologią a filozofią, fizyką, astronomią, biologią a religią to cecha współczesności. Jan Paweł II w swej encyklice pisał – cytuję „Wiara i rozum to jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznawania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. Leon Lederman (dwukrotny Noblista) w swojej książce „Boska cząstka” pisał o mechanice kwantowej, cytuję: „Bohr zdaje sobie sprawę, że formowane przez niego reguły muszą mieć źródło w jakiejś głębszej zasadzie – zaczyna od reguł, bo tak postępują teoretycy. Bohr w Manchesterze, by zacytować Einsteina próbował poznać umysł Boga”. Ks. prof. Sedlak w „Życie jest światłem” pisał „Bóg stwarzając świat używał mechaniki kwantowej”. Układ słoneczny, w nim Ziemia, a na niej życie powstało w wielkim procesie stworzenia – w Ewolucji.

 • seminarium NOWA URBANISTYKA I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY WARSZAWY
  prowadzący: dr inż. arch. Paweł TRĘBACZ
  problematyka: Tematem seminarium jest przedstawienie charakterystyki przemian struktury funkcjonalno - przestrzennej, urbanistyki i architektury Warszawy po 1990 roku wraz z diagnozą tych przemian oraz ich oceną w porównaniu z zasadami rozwoju miasta określanymi we współczesnej teorii urbanistyki. Seminarium składa się z prezentacji prowadzącego oraz dyskusji studentów na przedstawiany temat.

 • seminarium PRZESTRZEŃ PUBLICZNA JAKO MIEJSCE KONTAKTU W ŚRODOWISKU MIEJSKIM
  prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Magdalena STANISZKIS
  problematyka: Przestrzeń publiczną można traktować jako system „krwioobiegu” w złożonym środowisku miejskim. W jej obrębie bowiem zachodzą w najintensywniejsze w tym środowisku różnego rodzaju kontakty międzyludzkie. Sposób tej społecznej komunikacji znajduje swoje odzwierciedlenie w formie przestrzeni publicznej. Rolą architekta jest ukształtowanie przestrzeni w sposób właściwy czyli zgodne z najistotniejszymi dla społeczności normami i zachowaniami kulturowymi. W ramach seminarium zostaną omówione zagadnienia dotyczące: definicji i rodzajów przestrzeni publicznej, różnych form jej ukształtowania w zależności od okresu i kręgu kulturowego oraz współczesnych przykładów zagospodarowania.

 • seminarium ELEMENTY PROGRAMOWE OBIEKTÓW EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W BUDOWANIU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ PRZESTRZENI ZURBANIZOWANYCH
  prowadzący: dr inż. arch. Jerzy GROCHULSKI
  problematyka: Zasady lokalizacji budynków szkolnych w przestrzeni zurbanizowanej (na etapie planowania miejscowego i w sytuacjach „zastanych”); wykorzystanie budynku szkolnego jako urbanistycznej dominanty funkcjonalno – przestrzennej; rola budynku szkoły w kształtowaniu przestrzeni publicznych i jako elementu systemu lokalnej infrastruktury społecznej. Zasady budowania programów budynków szkolnych z perspektywy ich roli w „przestrzennym oprzyrządowaniu” programów dydaktycznych i przy wpisaniu ich w potrzeby funkcjonalne społeczności lokalnych – tworzenie programów budynków szkolnych dla potrzeb konkretnej lokalizacji. Budynek szkolny jako istotny komponentu programu infrastruktury społecznej np. w sferze kultury; z wyróżnieniem roli biblioteki szkolnej jako składowej systemu bibliotek osiedlowych, program forum szkolnego rozumianego jako ważna składowa osiedlowego domu kultury nadająca budynkowi oświatowemu taką funkcję, rola szkoły w budowaniu relacji międzypokoleniowych – środowiskowej roli szkoły. Zasady budowania programów sportowych budynków szkolnych oraz terenowych urządzeń sportowych i ich roli w infrastrukturze społecznej służącej rozwojowi aktywności ruchowej społeczności lokalnych, w tym roli zieleni szkolnej jako komponentu układów parkowych miast; sektor sportowy szkoły z nadaniem mu roli osiedlowego zespołu sportowego przygotowanego do pełnienia tej funkcji dla użytkowników pozaszkolnych.

 • projekt PROJEKT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI HOTELU MIEJSKIEGO
  prowadzący: prof. nzw. dr inż. arch. Marek ŚWIERCZYŃSKI
  problematyka: Problemy projektowe: analiza lokalizacji w kontekście miejskim – studium formy i poszukiwanie stylistyki architektonicznej, analiza uwarunkowań funkcjonalnych i przestrzennych budynku i poszczególnych elementów programu użytkowego, formułowanie programu użytkowego, aspekt racjonalności ekonomicznej budynku komercyjnego. Lokalizacja: działka miejska na terenie Warszawy. Kategoria: 3 gwiazdki – zgodnie z rozporz. Min. sportu i turystyki z 16.11.2011. Funkcje towarzyszące: gastronomia, mały handel hotelowy, room-service, przechowalnia bagażu. Zakres opracowania projektu: Plan zagospodarowania działki z analizą urbanistyczną otoczenia, rzuty wszystkich kondygnacji: 1:200, Przekroje: 1:200, Elewacje: 1:200, Jednostki hotelowe: 1:50, Detal architektoniczny, Widoki zewnętrzne i widoki hallu recepcyjnego

 • projekt PRZESTRZENIE EDUKACJI I WYCHOWANIA JAKO FRAGMENT STRUKTUR MIEJSKICH FORUM WSPÓŁCZESNEGO BUDYNKU SZKOLNEGO LUB ZESPÓŁ SPORTOWY SZKOŁY
  prowadzący: dr inż. arch. Jerzy GROCHULSKI
  problematyka: przestrzenie edukacji i wychowania jako fragment struktur miejskich z ukierunkowaniem projektu na analityczne traktowanie zagadnienia budowania relacji przestrzennych i programowych w podlegającej, na zmiennym w czasie, uwarunkowaniom lokalizacyjnym i udziału budynku szkolnego w tworzeniu przestrzeni publicznych wraz z ich programowymi relacjami z całym układem funkcjonalnym struktur osiedleńczych (nowoprojektowanych i „zastanych”), forum współczesnego budynku szkolnego lub zespół sportowy szkoły widziany pod kątem ich potencjału na rzecz współtworzenia nowych przestrzeni publicznych (w tym realizacji funkcji osiedlowego domu kultury, czy międzyszkolnego ośrodka sportowego). Zagadnienia projektowe mogłyby w równym stopniu opierać się na analizie jak i syntezie komponentów.

 • projekt PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI
  prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Magdalena STANISZKIS, mgr inż. arch. Katarzyna ILMUŻYŃSKA
  problematyka: Temat projektu związany z ogólną problematyką zrównoważonego rozwoju miasta dotyczy, na przykładzie wybranych terenów w Warszawie: koncepcja zagospodarowania terenów wokół przystanków transportu publicznego (rozwój oparty na transporcie publicznym), koncepcja kształtowania lokalnych centrów dzielnicowych i osiedlowych (miasto małych miast z lokalnym centrum),koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej placów miejskich (przestrzeń publiczna jako element życia społeczności lokalnych), koncepcja rewitalizacji terenów zdegradowanych (rozwój wewnątrz terenów zurbanizowanych) i inne tematy związane z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju miasta. Szczegółowe tematy dobrane do aktualnego tematu międzynarodowego konkursu Art-Urbain, w którym studenci mogą uczestniczyć na warunkach określonych w regulaminie w porozumieniu z prowadzącym. Projekt, w dostosowaniu do tematu, opracowywany kompleksowo w skali urbanistycznej, architektonicznej i detalu zagospodarowania przestrzeni publicznej. Projekt opracowywany w zespołach dwuosobowych. Integralną częścią projektu jest, poprzedzająca koncepcję projektową, faza analiz i studiów w zakresie i metodologii wymaganej jak dla projektu dyplomowego magisterskiego. Zajęcia prowadzone indywidualnie dla dwuosobowych zespołów, a przeglądy i konsultacje specjalistyczne dla całej grupy. Wysłanie projektu na konkurs Art-Urbain wymaga akceptacji prowadzącego i odrębnego opracowania graficznego zgodnie z regulaminem konkursu.

 • projekt OBIEKT EDUKACYJNY JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ZESPOŁÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
  prowadzący: dr inż. arch. Jerzy GROCHULSKI
  problematyka: Syntetyczny projekt dot. formuły współczesnego obiektu edukacyjnego jako obiektu wykraczającego poza dotychczas definiowane ramy budynków szkolnych, z poszukiwaniem jego nowej funkcji (obok oczywistego programu dydaktycznego) - międzyszkolnego ośrodka sportowego, biblioteki osiedlowej i osiedlowego domu kultury. Obiekt oświatowy jako próba architektonicznego rozwiązania przestrzeni służącej integracji działań i zdarzeń aktywizujących pojedynczego użytkownika i całe społeczności, co byłoby odpowiedzią na postulat stanowienia nowocześnie rozumianej roli architekta jako istotnej składowej systemu organizacji życia społecznego. W procesie powstawania rozwiązań projektowych ćwiczona byłaby również bardziej współczesna funkcja zawodu architekta, z przesunięciem akcentu z funkcji projektanta do roli osoby zarządzającej procesem inwestycyjnym, zatem odpowiedzialnej za wszystkie fazy powstawania obiektu – od momentu jego programowania po fazę eksploatacji.

Zasady aplikacji i kwalifikacji na specjalność Architektura środowiska zamieszkiwania

Studenci aplikujący do udziału w specjalności proszeni są o przygotowanie portfolio zawierającego:
- elektroniczny lub graficzny (w formie wydruku plansz w formacie A3) zapis najlepszego projektu architektonicznego i najlepszego projektu urbanistycznego (w tym ewentualnie dyplomu inżynierskiego) - minimum po 1 projekcie z każdej z grup
- informacje o ewentualnym uczestnictwie zainteresowanego w konkursach architektonicznych
- informacja - wskazanie szczególnie wartościowego obiektu architektonicznego lub układu urbanistycznego ("historycznego" lub współczesnego) z bardzo krótkim uzasadnieniem tego wyboru
- "listu motywacyjnego" - krótkiego uzasadnienia powodu wyboru specjalności A2

Ponadto rozmowy kwalifikacyjne z osobami zainteresowanymi planowane są na połowę stycznia. Dokładne terminy zostaną podane w późniejszym terminie.

Wobec relatywnie szerokiej formuły prezentacji kandydatów, nie chcielibyśmy w sposób kategoryczny definiować kryteriów oceny, uznając, że wartość merytoryczna składanej aplikacji i przebieg rozmowy, pozwolą na wyłonienie najodpowiedniejszych kandydatów.


Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prowadzonych w ramach specjalności A2 "Architektura środowiska zamieszkiwania" proszone są o złożenie w pokoju 214, w terminie do 18 stycznia 2017 teczek zawierających materiały, o których mowa w informacji dotyczącej specjalności (portfolio kandydata).

Na teczce należy wskazać nazwę specjalności. Teczki te będą ważnym elementem dla ustalenia listy osób uprawnionych do udziału w zajęciach w ramach specjalności i stanowić będą istotny element planowanej rozmowy z kandydatem. Termin rozmowy podany zostanie w odrębnym komunikacie.


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.