Specjalność AiU1

Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce rozwoju

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW

Kierownik Katedry: prof. dr hab. arch. Sławomir GZELL, prof. zw. PW

Koordynator Specjalności: dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. PW

limit miejsc 25


Powody i cele utworzenia specjalności AiU - Miasto jako miejsce rozwoju

Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce rozwoju (nazwa angielska: City as the vehicle of development of civilisation) zajmuje się głównie wewnętrznymi obszarami miejskich aglomeracji, punktami centralnymi, krajobrazem i architekturą miasta zwartego, czyli tym co miasto spaja w jedną całość, co nie wyklucza np. rozwiązań policentrycznych. Oprócz głównego nurtu zagadnień specjalność zajmuje się także problemami rozwoju terenów peryferyjnych oraz zagadnieniami mieszkalnictwa.

Miasta są ośrodkami rozwoju kultury i nauki, jak również głównymi czynnikami i miejscami rozwoju gospodarczego i postępu społecznego. Jako centra cywilizacji, miejsca koncentracji istotnych zasobów i sieci wpływów - prawidłowo zaplanowane i zarządzane - dają szansę rozwoju człowiekowi i chronią zasoby naturalne, dzięki koncentracji ludzi przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na środowisko naturalne. Niestety w XXI wielu na obszarach miejskich nasiliły się procesy destrukcyjne, takie jak nadmierne rozrastanie się terytorialne miast oraz postępująca degradacja środowiska zurbanizowanego. Reakcją na te przemiany jest znaczny wzrost zainteresowania występującymi problemami rozwoju miast i podejmowanie prób ich rozwiązywania. Wśród najważniejszych działań wymienić należy: rewitalizację i rozwój wewnętrznych obszarów miast (w tym: obszarów zaniedbanych, obszarów tracących znaczenie oraz terenów niezagospodarowanych), strategię podniesienia jakości środowiska zbudowanego, strategię kreacji wysokiej jakości przestrzeni publicznych, strategię respektowania odrębnej kulturowej tożsamości każdego miasta –czyli respektowania jego „geniusz loci”, strategię zachowania i ochrony wszystkich znaczących elementów dziedzictwa naturalnego i kulturowego, strategię modernizacji sieci infrastrukturalnych i poprawy efektywności wydatkowania energii, strategię promocji społecznie akceptowanego miejskiego transportu.

Celem specjalności AiU1 - Architektura i Urbanistyka jest kształcenie studentów zgodnie z ich zainteresowaniami w zakresie współczesnych problemów rozwoju miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: przekształcanie i rozwój wewnętrznych obszarów miast, zapobieganie degradacji środowiska zurbanizowanego oraz rozwój miast w strefie obrzeżnej.


Struktura merytoryczna kształcenia w ramach specjalności

W związku z koncentracją na zagadnieniach priorytetowych Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka składa się z dwóch bloków programowych:

 1. Blok H-CITY, H- jak Historical City, sem. II – dotyczący zjawiska rewitalizacji i rozwoju wewnętrznych obszarów miast
 2. Blok E-CITY, E- jak Ecological City, Electronical City, sem. III – dotyczący zagadnień związanych z:
  • rolą środowiska naturalnego w rozwoju współczesnych obszarów miejskich,
  • włączeniem systemów i procesów informatycznych i informacyjnych do procesu projektowania i realizacji współczesnych struktur miejskich.

Dzięki działaniom w tym zakresie może nastąpić zmniejszenie zużycia zasobów (w tym przestrzeni – jako zasobu nieodnawialnego), a miasta nadal pozostaną miejscami bardzo zróżnicowanych aktywności i funkcji, centrami komunikacji, miejscami rozwoju kultury i nauki, czyli miejscami przyciągającymi ludzi i zapewniającymi im godziwe warunki rozwoju.


Program specjalności

Program specjalności został przygotowany przez Katedrę Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego (KPUiKW).

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. arch. Sławomir GZELL, prof. zw. PW.

Zgodnie z obowiązującym programem studiów magisterskich na kierunku Architektura w ramach każdej ze specjalności realizowanych jest 6 przedmiotów specjalnościowych (po 3 na semestrach 2 i 3).

Dodatkowo zespół realizujący będzie starał się oferować przedmioty z programu podstawowego studiów magisterskich: Konserwatorski Projekt Wieloskalowy (projekt arch‐urb) na semestrze 1, Problemy Urbanistyki Współczesnej (wykład i seminarium) na semestrze 2, Lokalna Polityka Przestrzenna (projekt urbanistyczny) na semestrze 2.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Katedry:

urbanistyka.arch.pw.edu.pl, >> Studenci >> Oferta dydaktyczna >> Specjalność AiU1 – fakultety.


PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI (SYLLABUS)

SEMESTR II

 • wykład (fakultet 2, 30h)

  H-CITY: UWARUNKOWANIA I NARZĘDZIA REWITALIZACJI


 • Prowadzący: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA mgr inż. arch. Grzegorz A. BUCZEK

  Koordynator: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA


 • Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami rewitalizacji wynikającymi ze stanu faktycznego i prawnego rewitalizowanych obszarów. Wykład będzie obejmował szeroką prezentację uwarunkowań mających wpływ na lokalne planowanie przestrzenne, a także zasady sporządzania projektów dokumentów planistycznych zgodnie z wymaganiami odnośnych ustaw i rozporządzeń (rozwiązania prawne i organizacyjne wdrażane obecnie w Polsce, ale także funkcjonujące w innych krajach). Studenci zapoznają się z analizą treści dokumentów planistycznych, nabędą wiedzę o projektowaniu skutecznej realizacji ustaleń tych dokumentów w procesie rewitalizacji.

  Wykłady obejmą także wiedzę o związkach różnych aktów prawa z planowaniem przestrzennym (z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w tym takich ustaw, jak np. Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o rewitalizacji, tzw. ustawa krajobrazowa, ustawa o drogach publicznych i innych. Oddziaływanie tych ustaw przedstawione zostanie poprzez ich wpływ na procedury obowiązujące w planowaniu przestrzennym. • seminarium (fakultet 1)

  ANALIZA ZMIANY W MIEŚCIE / WARSZAWA – BERLIN (fakultet 1, 60h, max. 18 osób)


 • Prowadzący: pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW i pracownicy Institut für Stadt - und Regionalplanung, Technische Universität Berlin

  Koordynator: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL, prof. zw. PW


 • Podstawowym celem polsko-niemieckiego seminarium projektowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Instytutu Planowania Miast i Regionów Uniwersytetu Technicznego w Berlinie jest przybliżenie jego uczestnikom problematyki dużych miast na przykładzie Warszawy i Berlina, przekazanie wiedzy na temat ich rozwoju - w ujęciu historycznym i współcześnie, a następnie użycie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnego problemu, będącego tematem zadania projektowego. Tematyka seminarium dotyczy ważnych obszarów, które wymagają interwencji urbanistycznej - zmiany. Przy zastosowaniu metody studium przypadku, szczegółowo badany i analizowany jest jeden wybrany obszar miasta. Seminarium podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym etapie zajęcia odbywają się tradycyjnie w formie cotygodniowych spotkań, w drugim etapie- jako międzynarodowe warsztaty projektowe, w dwóch zblokowanych okresach tygodniowych, z których jeden tydzień ma miejsce w Warszawie, a drugi w Berlinie. W tym etapie seminarium odbywa się w języku angielskim.

  Efektem seminarium jest zdobycie umiejętności analizowania przyczyn, skutków i potrzeby zmian w mieście.

  W programie obok wykładów, prezentacji, dyskusji i warsztatów projektowych, znajdują się także pozycje, takie jak wystawy, wycieczki i wizyty w instytucjach, pogłębiające wiedzę na zadany temat. • projekt wybieralny PBL (fakultet 1, 84h)

  EKSPERYMENT ARCHITEKTONICZNY W KRAJOBRAZIE METROPOLII


 • Prowadzący: pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

  Koordynator: dr inż. arch. Maciej LASOCKI


 • „Eksperyment architektoniczny w krajobrazie metropolii” to przedmiot pozwalający eksplorować miejsce i znaczenie architektury w rozwoju wielkiego miasta i eksperymentować próbując wpływać na procesy je kształtujące. Dobór problemów badawczych następuje na podstawie zainteresowań własnych studenta, w drodze dyskusji w grupie uczestników lub na podstawie propozycji wykładowców. Tematyka projektów musi dotyczyć miejsca, roli, znaczenia itp. obiektów architektury w krajobrazie wielkiego miasta – z reguły Warszawy, ale możliwy jest wybór innych miast znanych uczestnikom z autopsji. Skala, zasięg, charakter rozpatrywanych problemów nie są z góry ograniczone – projekt może dotyczyć zarówno "zwykłej" architektury o różnych funkcjach (mieszkalnych, usługowych, przemysłowych itp.), jak też architektury krajobrazu miasta, małej architektury w przestrzeni publicznej, a nawet architektury wnętrz. Tematyka projektów może dotyczyć zarówno obszarów centralnych w metropolii lub jej dzielnic mieszkaniowych i obszarów peryferyjnych.


Semestr III

 • wykład (fakultet 3, 30h)

  E-CITY. PRZYRODA I CYFRYZACJA


 • Prowadzący: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL, prof. zw. PW, prof. dr hab. inż. arch. Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. PW, dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO-CZERANOWSKA, dr inż. arch. kraj. Kinga ZINOWIEC-CIEPLIK

  Koordynatorzy: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA

  dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. PW


 • Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami przyrodniczymi i środowiskowymi (środowisko naturalne), a także z zakresu technologii elektronicznych (multimedia, IT) niezbędnymi dla praktyki projektowania urbanistycznego. Celem przedmiotu jest także wstępne zapoznanie studentów z Systemem Informacji Geograficznej (GIS) - jako narzędziem w projektowaniu urbanistycznym.

  Podczas wykładów przekazywany jest następujący zakres wiedzy: Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, a środowisko przyrodnicze, Kształtowanie węzłów miejskości w śródmieściach metropolii i obszarach metropolitalnych, a środowisko przyrodnicze, Zrównoważone wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne i osiedla mieszkaniowe, Kształtowanie publicznych przestrzeni zieleni w miastach, Rezydencje i ogrody  w historycznych i współczesnych strukturach miejskich oraz wiejskich - rola, kompozycja, funkcja, Środowisko przyrodnicze w rozwoju obszarów wiejskich, Systemy przyrodnicze w miastach, Idea "Tiere paysage" oraz walka o bioróżnorodność, Recykling w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i wiejskiego, Uprawianie miasta - uprawy w mieście, System Informacji Geograficznej (GIS).


 • seminarium (fakultet 2, 60h)

  E-CITY. SALON DYSKUSYJNY


 • Prowadzący: pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

  Koordynatorzy: dr hab. inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. PW dr inż. arch. krajobrazu Kinga ZINOWIEC-CIEPLIK


 • Celem seminarium jest rozwój zainteresowań i wiedzy studenta w zakresie współczesnych problemów rozwoju miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na związki współczesnych potrzeb mieszkańców z procesem kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miast oraz ich krajobrazu (ecological city) oraz zagadnień technicznych (electronical city). Celem seminarium jest także rozwój umiejętności prezentacji własnych poglądów na forum dyskusyjnym oraz umiejętności czynnego udziału w dyskusji z zakresu architektury i urbanistyki.

  Tematyka Seminarium jest związana z tematyką wykładu pt. E-CITY. PRZYRODA I CYFRYZACJA

  Przykłady tematów seminariów: Rola zieleni w strukturze przestrzennej miasta, Systemy przyrodnicze w miastach, Przestrzeń wirtualna i przestrzeń realna, Miasto BIT-ów a tożsamość miejsca zamieszkania, Kształtowanie węzłów miejskości w śródmieściach metropolii i obszarach metropolitalnych, Zrównoważone wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne i osiedla mieszkaniowe, Przestrzenie hybrydowe – jako odpowiedź na wiele zmiennych potrzeb, Kształtowanie publicznych przestrzeni zieleni w miastach, Mieszkanie w centrum, a życie na peryferiach, Idea "Tiere paysage" oraz walka o bioróżnorodność, Formy odtwarzania ciągłości systemu (zielona/błękitna infrastruktura), Środowisko przyrodnicze w rozwoju obszarów wiejskich, Rezydencje i ogrody w historycznych i współczesnych strukturach miejskich oraz wiejskich (rola, kompozycja, funkcja), Recykling w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i wiejskiego, Uprawianie miasta - uprawy w mieście, Nowe technologie a przestrzeń miasta, Nowe technologie a miasto bez wykluczenia, przestrzenie bez barier.


 • projekt wybieralny interdyscyplinarny (fakultet 2, 75h)

  PRZESTRZENIE INTEGRACJI


 • Prowadzący: pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

  Koordynator: dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO-CZERANOWSKA


 • Przedmiot składa się z serii ćwiczeń projektowych. Zespoły samodzielnie definiują grupę, do której adresowany będzie projekt przestrzeni integracji (grupy zawodowe, terytorialne, wiekowe, zainteresowań itp.), proponują lokalizację i po rozpoznaniu potrzeb grupy adresatów, przedstawiają autorski projekt aranżacji przestrzeni integracji z położeniem szczególnego nacisku na atrakcyjny program i elementy zagospodarowania, zastosowanie nowych technologii informatycznych oraz uwzględnienie roli środowiska przyrodniczego. Projekt realizowany będzie w dwóch opcjach (wyboru dokonują Studenci na początku semestru): A – przestrzenie integracji w metropolii, B – integracja rozproszonych przestrzeni. Projekt realizowany będzie w formule zespołowej (Studenci tworzą dwuosobowe grupy).


Zasady aplikacji i kwalifikacji na specjalność

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Radę Wydziału w gestii specjalności pozostają zapisy na połowę dostępnych miejsc (w przypadku AiU1 -13 osób). Osoby te zostaną wybrane na podstawie kwalifikacji, której elementami są: list motywacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny powinien zawierać: krótkie uzasadnienie podjętej decyzji, temat inżynierskiej pracy dyplomowej i nazwę uczelni, na której została obroniona, oceny z przedmiotów architektonicznych i urbanistycznych, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail).

Dodatkowo, z własnej inicjatywy, student może załączyć do wniosku swoje portfolio. W portfolio można zawrzeć zarówno prace związane z dotychczasowym tokiem studiów, jak i wykonane poza nim, w tym również te dokumentujące zainteresowania kandydata.

List motywacyjny (i ewentualnie portfolio) prosimy składać do Sekretariatu do p. Elżbiety Szary (pok.214) w teczce z opisem: imię i nazwisko studenta, Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce rozwoju - do dnia 13 stycznia 2017 r. do godz.14.00.

Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 16 stycznia 2017 r. lub w innym terminie uzgodnionym z Kandydatami. Wyniki rekrutacji na Specjalność AiU1 zostaną podane dnia 20 stycznia 2017 r.


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.