Specjalność AiU2

Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce życia

koordynator: dr hab. inż. arch. Krystyna SOLAREK, prof. PW
pokój 207
tel. 22 621 82 81

limit miejsc 25


Powody i cele utworzenia specjalności AiU - Miasto jako miejsce życia

Projektowanie z pogranicza architektury i urbanistyki jest coraz potrzebniejsze i popularniejsze, co przejawia się, m.in. w działalności najbardziej znanych pracowni architektonicznych. W wielu miastach świata zapotrzebowanie na pracowników o specjalności „architektura i urbanistyka” jest bardzo duże już od kilku lat, a w Polsce gwałtownie będzie rosło. Wynika to co z dążenia do poprawiania jakości miast i życia ich mieszkańców. Nowe, dostępne technologie, wiedza o środowisku życia i złożonych procesach metabolizmu miast (w tym o możliwych zagrożeniach), coraz większe potrzeby i możliwości społeczeństw cywilizacji wiedzy – wszystko to jest dziś wyzwaniem dla projektantów przestrzeni – architektów i urbanistów. Chcemy więc nauczyć tego, co w kontekście wymienionych wyzwań współczesnemu architektowi przydać się może najbardziej przy projektowaniu pojedynczych budynków, jak i całych zespołów urbanistycznych. Kontynuujemy nauczanie w tradycji „warszawskiej szkoły projektowania urbanistycznego”, nie rezygnując jednak z podejmowania nowych tematów.

Specjalność obejmuje dwa semestry o powiązanym programie. Pierwszy semestr będzie poświęcony przedstawieniu aktualnego stanu wiedzy na temat problemów współczesnego miasta i dostępnych metod jego ulepszania. Powinien też służyć zainspirowaniu do autorskiego poszukiwania nowych tematów i nowych koncepcji, odpowiadających nie tylko na wyzwania XXI wieku, ale i na indywidualne zainteresowania twórcze studentów. Drugi semestr poświęcony będzie poznaniu i zastosowaniu najnowszych metod wspierających projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne oraz praktycznych technik warsztatowych, wśród których znaczna część dotyczy współpracy z mieszkańcami miast.

(Specjalność: „Architektura i urbanistyka” wpisana do dyplomu magisterskiego na kierunku „Architektura” to dodatkowy atut przy aplikowaniu o pracę.)


Program specjalności

Semestr II

 • wykład
  MIASTO CYWILIZACJI SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. NOWE KONCEPCJE ULEPSZANIA MIAST W TEORIACH I ZASOTOSWANIU.
  Prowadzący: prof. zw. A. GAWLIKOWSKIw. E.D. RYŃSKA, , prof. PW A. ZALEWSKI, dr hab. K. SOLAREK, dr M. MIRECKA
  Wyzwania stojące przed współczesnymi miastami wymagają nowego podejścia do ich planowania i projektowania. Nie obowiązuje jednak żadna określona doktryna architektoniczna, ani urbanistyczna. Pojawiają się różnorodne idee, dotyczące kształtowania modeli funkcjonowania miast przyszłości, a wynikają one, między innymi, z różnych wizji rozwoju społeczeństw i rozmaitych poglądów politycznych i ekonomicznych, oraz preferencji dotyczących stylu życia. Zauważalne są jednak trendy, zmierzające w kierunku oszczędnego gospodarowania przestrzenią, racjonalizowania struktur miejskich, wykorzystania zdobyczy cywilizacji wiedzy, stałego poprawiania komfortu życia mieszkańców, z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i wartości kulturowe.
  Na wykładzie omówione zostaną najważniejsze wyzwania, stojące dziś przed architektami i urbanistami, związane z ulepszaniem miast. Przedstawione będą konkretne rozwiązania w zakresie takich zagadnień, jak: koncepcje współczesnego miasta i ich konsekwencje (smart city, slow city, bio-city, miasto zielone, miasto zwarte), ulepszanie miast w procesach rewitalizacji, najnowsze rozwiązania proekologiczne w miastach społeczeństwa wiedzy, rozwój oparty na transporcie publicznym (TOD), zielona infrastruktura oraz woda w architekturze i urbanistyce.

 • seminarium
  NAJNOWSZE REALIZACJE URBANISTYCZNE
  MIKROINTERWENCJE URBANISTYCZNE
  Prowadzący: dr hab. K. SOLAREK
  Seminarium ma na celu zainspirowanie studentów do poszukiwania tematów i terenów, które mogą być ciekawym wyzwaniem badawczym i twórczym dla architekta-urbanisty, projektującego we współczesnym mieście społeczeństwa wiedzy. Powinno też pomóc stworzyć bazę najlepszych przykładów nowych realizacji urbanistycznych. Przewidziano dwa bloki zajęć:
  1. Najnowsze realizacje urbanistyczne
  2. Mikrointerwencje urbanistyczne
  Pierwszy blok zajęć będzie poświęcony wyszukiwaniu, omawianiu i analizowaniu przykładów najnowszych realizacji urbanistycznych, które ulepszają istniejące miasta i środowisko zamieszkania, a dotyczą terenów nadbrzeżnych, portowych, poprzemysłowych, pokopalnianych, itp. Studenci będą mieli za zadanie zaprezentowanie tych projektów w formie krótkiego tekstu i prezentacji multimedialnej. Ważnym elementem zajęć będzie dyskusja. Drugi blok seminariów dotyczył będzie „zszywania miasta” (zagospodarowanie tzw. „brown fields”). Podczas seminarium przeprowadzone zostaną analizy wybranych przez studentów obszarów, pod kątem zidentyfikowania niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych, „niewygodnych” (wąskich, nietypowych, niedogodnie położonych) działek i innych porzuconych terenów. Przeprowadzone zostaną symulacje ich różnorodnych możliwych przekształceń, z zastosowaniem rozwiązań omawianych na wykładach.

 • proejkt
  ULEPSZANIE MIASTA - TEMAT RZEKA...
  Prowadzący: pracownicy KUiGP
  Koordynator: dr hab. K. SOLAREK
  Zachodzące od kilku lat procesy kształtowania się społeczeństwa wiedzy, wiążące się, m.in. ze zjawiskiem dezindustrializacji, skutkują zarówno koniecznością zagospodarowania licznych w miastach europejskich terenów poprzemysłowych (m.in.: pokolejowych czy portowych), jak i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług i innowacyjnej gospodarki (z czego wynika, m.in. trend tworzenia parków technologicznych). Z tymi zmianami wiąże się też oczekiwanie mieszkańców miast na zapewnienie nowych form rekreacji i rozrywki, możliwość nieograniczonego korzystania z przestrzeni publicznych oraz tworzenia nowej jakości w kształtowaniu środowiska zamieszkania. Projekt będzie polegał na wykreowaniu nowej wizji zagospodarowania terenów i obiektów z wykorzystaniem wody (tereny portowe, mariny, fronty wodne, parki technologiczne z zastosowaniem wody, parki wodne, itp.). Zaimplementowane będą współczesne możliwości zastosowania elementów tzw. „zielonej infrastruktury” oraz „inteligentne” rozwiązania z zakresu infrastruktury technicznej, transportu i ekologii.

Semestr III

 • wykład
  AKTORZY NA SCENIE MIEJSKIEJ
  Prowadzący: prof. zw. E.D. RYŃSKA, dr hab. K. SOLAREK, dr M. MIRECKA
  Omówione zostaną praktyczne problemy, z jakimi spotka się absolwent Wydziału w pracy zawodowej, odpowiednio do zróżnicowanych – często przeciwstawnych ról, jakie może pełnić na rynku pracy, występując bądź to po stronie inwestorów, bądź władz samorządowych lub organizacji społecznych. W odniesieniu do tematyki, związanej z tymi rolami, wykład będzie podzielony na trzy bloki:
  1. Architekt-urbanista a inwestor. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami w kontekście zadań dla architektów-urbanistów. Przedstawione będą takie zagadnienia, jak: koszty funkcjonowania i rozwoju miasta, najnowsze trendy na rynku nieruchomości (przykłady, standardy, certyfikaty), pozyskiwanie terenów, marketing nieruchomości, kryteria wyboru mieszkań.
  2. Architekt-urbanista a społeczność miasta. Przedstawiony będzie społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju miast, udział lokalnej społeczności w procedurach planistycznych – dylematy, praktyka polska i zagraniczna, syndrom NIMBY. Omówiony będzie udział społecznych ruchów miejskich i organizacji pozarządowych w kształtowaniu przestrzeni.
  3. Architekt-urbanista a władza samorządowa. Przedstawione będą podstawy samorządności terytorialnej i praktyczne problemy współpracy urbanisty z władzą samorządową.

 • seminarium
  ARCHITEKT-URBANISTA NA SCENIE MIEJSKIEJ. WARSZTAT.
  Prowadzący: dr M. MIRECKA, doktoranci KUiGP
  Seminaria mają służyć uzyskaniu różnorodnych umiejętności posługiwania się współczesnym warsztatem projektowym i najnowszymi technologiami w urbanistyce. Istotne jest, by używać tych technologii w taki sposób, by odpowiednio ukierunkować rozwój miast, z uwzględnieniem partycypacji społecznej i autentycznych potrzeb mieszkańców. Umiejętności takie mogą być przydatne zarówno przy wykonywaniu projektów architektonicznych i urbanistycznych dla inwestorów publicznych oraz prywatnych, opracowań planistycznych dla lokalnych samorządów, jak i przy w pracy na rynku nieruchomości i w administracji publicznej, wreszcie przy działaniach społecznych ruchów miejskich i organizacji pozarządowych. Zasygnalizowane zostaną „ciemne strony” nowych technologii, które dzięki możliwościom zbierania i przetwarzania danych, mogą stać się narzędziami nadzoru i kontroli społecznej. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach tematycznych:
  1. Zastosowanie Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w urbanistyce (INSPIRE, GIS, SIT)- warsztaty komputerowe.
  2. Partycypacja społeczna w projektowaniu i zarządzaniu miastem (metody: Charette, ISiS, PPS) – symulacja negocjacyjna, warsztaty ze stowarzyszeniem niepełnosprawnych, spotkania z przedstawicielami społecznych ruchów miejskich.

 • projekt
  ULEPSZANIE MIASTA – MIASTO MOJE, A W NIM…
  Prowadzący: pracownicy KUiGP
  Koordynator: dr M. MIRECKA
  Przy projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym dla współczesnych miast europejskich szczególny nacisk kładzie się na przebudowy i udoskonalanie struktur istniejących w obszarach zabudowanych oraz na dostosowanie ich dla stale rosnących potrzeb lokalnych społeczności. Architekt-urbanista powinien być przygotowany do wykonywania projektów dla tych miejsc i terenów, które wymagają najpilniejszej interwencji, w celu poprawy struktury funkcjonalno-przestrzennej lub wyprowadzenia z sytuacji kryzysowej, co jest elementem szeroko pojętej rewitalizacji. Projekt będzie dotyczył transformacji struktury przestrzennej wybranego fragmentu obszaru rewitalizacji – modernizacji osiedla lub przebudowy śródmieścia, albo przekształcenia przedmieść i stref podmiejskich (zależnie od preferencji studentów). Główny akcent będzie położony jednak na kontekst społeczny w projektowaniu, a opracowanie zostanie wykonane z zastosowaniem wybranych technik tworzenia modelu miasta.

Zasady aplikacji i kwalifikacji na specjalność

W pierwszej fazie rekrutacji prowadzone będą zapisy na 13 miejsc. Podstawą kwalifikacji będzie ocena listu motywacyjnego oraz rozmowa z kandydatem.

Do dnia 18 stycznia 2017 należy złożyć do pokoju 214 pisemny wniosek o przyjęcie na specjalność. Prosimy o umieszczenie go w teczce z opisem: imię i nazwisko studenta, Specjalność Architektura i Urbanistyka 2 („Miasto jako miejsce do życia”). We wniosku należy podać imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail, a także uzasadnienie swojego wyboru. Mile widziane będzie (choć nieobowiązkowe) porfolio.

W dniach: od 25 stycznia do 3 lutego 2017 będą się odbywały rozmowy kwalifikacyjne, a o ich dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Wyniki kwalifikacji zostaną podane 3 lutego 2017.

Dodatkowych informacji udziela koordynator specjalności. Serdecznie zapraszamy!


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.