Specjalność DA

Dziedzictwo architektoniczne

Koordynator: dr inż. arch. Piotr MOLSKI, prof. PW
pokój 104 - oficyna
tel.: 22 622 41 57

Limit miejsc: 25


Powody i cele utworzenia specjalności Dziedzictwo Architektoniczne

Zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze, prawo wolnego rynku i postępująca globalizacja wiążą się ze zmianami w interpretacji pojęcia dziedzictwa kulturowego i w jego wartościowaniu oraz z wymogiem łączenia ochrony wartości zabytkowych z aktualnymi i przyszłymi potrzebami społecznymi. Dotyczy to w szczególności dziedzictwa architektonicznego, którego zachowanie dla przyszłych pokoleń uwarunkowane jest w dużym stopniu adaptacją i modernizacją zastanej zabudowy (w tym – zabytkowej) przystosowującą do współczesnych standardów i potrzeb użytkowych. Wobec tendencji traktowania kulturowego dziedzictwa równoważnie z innymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego – coraz większe znaczenie zyskuje umiejętność interdyscyplinarnej współpracy inwestorów, projektantów, konserwatorów zabytków i społecznych partnerów. Istotną rolę w tej współpracy pełni i pełnić będzie architekt dysponujący wiedzą o znaczeniu dziedzictwa, jego wartościach, metodach ochrony oraz o projektowaniu modernizacji historycznych struktur i nowej architektury w kulturowym środowisku. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ukończenie kierunku studiów „architektura” predysponuje do prowadzenia badań architektoniczno-historycznych zabytków pod warunkiem obecności odpowiednich treści w programie kształcenia.

Specjalność „Dziedzictwo architektoniczne” wychodzi naprzeciw tym potrzebom i służy kształceniu absolwentów Wydziału, którzy będą mogli skutecznie sprostać zadaniom projektowym w zakresie rewaloryzacji historycznych struktur architektonicznych, urbanistycznych, miast historycznych i krajobrazu kulturowego.


Struktura merytoryczna kształcenia w ramach specjalności

Kształcenie w specjalności obejmuje 2 bloki programowe:

 1. Wiedza o dziedzictwie architektonicznym, jego wartościach i metodach pozyskiwania tej wiedzy - niezbędna w formułowaniu założeń i wniosków do projektów rewaloryzacji budowli i zespołów zabudowy. Badania oraz metody i techniki waloryzacji, konserwacji, modernizacji i współczesnych uzupełnień zabytkowych struktur. Wdrożenie tej wiedzy w indywidualnym zadaniu projektowym.
 2. Ochrona i zagospodarowanie zabytkowych obiektów/ zespołów z uwzględnieniem: interdyscyplinarnej współpracy architekta jako autora i koordynatora rozwiązań projektowych i specyficznych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, ekonomicznych, społecznych oraz współzależności i skutków decyzji projektowych. Wdrożenie tej wiedzy w zespołowym zadaniu projektowym.

Program specjalności

Zgodnie z obowiązującym programem studiów magisterskich na kierunku Architektura w ramach każdej ze specjalności realizowanych jest 6 przedmiotów specjalnościowych (po 3 na semestrach 2 i 3). Program specjalności został przygotowany przez Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki (kierownik Zakładu, koordynator specjalności DA: prof.nzw. dr hab. arch. Piotr Molski) oraz Zakład Architektury Polskiej (kierownik Zakładu: prof.nzw. dr hab. arch. Małgorzata Rozbicka) z myślą o studentach, którzy:

 • chcą poszerzyć lub zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętego dziedzictwa architektonicznego oraz współczesnych uwarunkowań i sposobów jego badania, ochrony i wykorzystania,
 • pragną zdobyć wiedzę niezbędną współczesnemu architektowi przy realizacji zadań projektowych w środowisku kulturowym

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI (SYLLABUS)

SEMESTR II

 • wykład (fakultet 2, 30 h)

BADANIE ARCHITEKTURY

Prowadzący: prof.nzw.dr hab.arch. Robert Kunkel

 

Problematyka: metody badania historycznych budowli i zespołów urbanistycznych z zasadami oceny wartości zabytku jako elementu niezbędnego w procesie formułowania założeń i projektowaniu w obiektach historycznych, oraz przygotowanie absolwentów (zgodnie z właściwymi uprawnieniami) do prowadzenia badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Tematyka wykładów skorelowana jest z prowadzonym równolegle seminarium Badanie architektury-metody i techniki.

 

 • seminarium (fakultet 1, 60 h)

BADANIE ARCHITEKTURY – METODY I TECHNIKI

Prowadzący: prof.nzw. dr hab.arch. Robert Kunkel, dr arch. Wojciech Wółkowski

 

Problematyka: praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w ramach wykładu Badanie architektury podczas samodzielnego wykonania badań obiektu (analiza źródeł, elementy badań architektonicznych, analiza historycznego układu funkcjonalnego, analiza struktury budowlanej itp., opracowanie wniosków i wytycznych do projektu - w tym wytycznych do warunków zabudowy i planu miejscowego oraz szczegółowych wniosków odnoszących się do struktury budowlanej). W ramach seminarium przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne, podczas których opracowany jest istniejący materiał źródłowy dotyczący wybranego obiektu jak i zajęcia praktyczne przeprowadzane w badanym obiekcie (np. założenie rezydencjonalno-parkowe, klasztorne, ruiny zamkowe). Wyniki prac badawczych wspomagają metodycznie zadanie projektowe realizowane w semestrze II.

                                                                                  

 • projekt wybieralny PBL (fakultet 1, 84 h)

STUDIUM FORMY ARCHITEKTONICZNEJ JAKO WARTOŚCI DODANEJ W ŚRODOWISKU KULTUROWYM. Modernizm - reaktywacja

Prowadzący: dr arch. Grzegorz Rytel, dr arch. Marcin Górski
          

Zajęcia projektowe obejmują: badanie relacji pomiędzy wartościami kulturowymi miejsca i jego ‘genius loci’ a nowymi formami zagospodarowania i ingerencjami architektonicznymi; w szczególności - poszukiwanie współczesnych form architektury i detalu stanowiących wartość dodaną przy utrzymaniu spójności kompozycyjnej i walorów kulturowych istniejącej zabudowy i krajobrazu, z uwzględnieniem aktualnych tendencji i zaleceń na świecie. Przedmiot prowadzony sekwencyjnie - w formie indywidualnych zadań studialno-projektowych sumowanych dyskusją w grupie - obejmujących:

-    ocenę i promocję wartości kulturowych zespołu zabudowy (wybranej struktury architektonicznej)

-    studium projektowe współczesnych form architektury jako wartości dodanej

Zadanie wykonywane jest indywidualnie z możliwością doboru tematu badawczego zgodnego z zainteresowaniami studenta.


SEMESTR III

 • wykład (fakultet 3, 30 h)

DZIEDZICTWO – OCHRONA A ROZWÓJ

Prowadzący: prof.nzw. dr hab. arch. Piotr Molski, prof.dr hab. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

 

Problematyka: ochrona a potrzeba modernizacji i przekształcania obiektów i zespołów zabudowy w dostosowaniu do nowych funkcji, standardów i oczekiwań społecznych; ochrona dziedzictwa miast historycznych i krajobrazu - zagadnienia rewitalizacji i rewaloryzacji. Rola architekta w wykorzystaniu potencjałów dziedzictwa w rozwoju przestrzenno-funkcjonalnym i społeczno-gospodarczym. Uwarunkowania formalno-prawne, społeczne i ekonomiczne (wycena nieruchomości zabytkowych); monitorowanie stanu i przekształceń obiektów i zespołów o wartościach kulturowych - przykłady; technologie informacyjne wspierające zarządzanie dziedzictwem. Wykład tworzy podstawy teoretyczne do programu seminarium Projektowanie w środowisku kulturowym na sem. III, koncentrującego się na praktyce projektowania.

 • seminarium (fakultet 2, 60 h)

PROJEKTOWANIE W ŚRODOWISKU KULTUROWYM

Prowadzący: prof.nzw. dr hab. arch. Piotr Molski, dr hab. arch. Cezary Głuszek, dr arch. Marcin Górski, gościnnie – specjaliści branżowi,

 

Problematyka: interdyscyplinarne zagadnienia związane z praktyką projektowania architektonicznego i urbanistycznego w strukturach zabytkowych - w szczególności w zakresie: współczesnych metod diagnostyki techniczno-konserwatorskiej; konserwacji i zabezpieczeń zagrożonych struktur; uwarunkowań projektowych wynikających z ochrony wartości kulturowo-przyrodniczych i krajobrazu; doboru funkcji do specyfiki zabytkowego obiektu; zapewnienia urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa użytkowników; niezbędnych w fazie projektowej i realizacyjnej rodzajów dokumentacji, ekspertyz oraz procedur uzgodnień z urzędem konserwatorskim. Część zajęć powiązana z praktyką prowadzona jest w terenie, (w tym jeden, trzydniowy blok zajęć poza Warszawą w miejscu lokalizacji zadania projektowego na sem.III). Program seminarium sprzężony jest merytorycznie z równolegle prowadzonym, interdyscyplinarnym projektem wybieralnym.

 • projekt wybieralny interdyscyplinarny (fakultet 2, 75 h)

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE W PRZESTRZENI KULTUROWEJ

Prowadzący: dr arch. Marcin Górski;

Przedmiotem projektu jest zespół zabytkowy o złożonej strukturze przestrzennej (np. założenie obronne, rezydencjonalno-parkowe, poprzemysłowe itp), którego ochrona wymaga wprowadzenia komercyjnych funkcji zapewniających środki na bieżącą konserwację i lokalny rozwój. Zadanie obejmuje: zagospodarowanie zespołu oraz modernizację i uzupełnienia architektoniczne historycznej struktury z zachowaniem wartości kulturowych i uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru uwarunkowań, ingerencji i rozwiązań projektowych w różnych skalach. Zajęcia odbywają się w systemie pracy grupowej. Uczestnicy rozwiązują zadania drogą współdziałania, dzielenia obowiązków, mediacji, uzgadniania stanowisk - co prowadzić ma do finalnego efektu: wspólnej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego zespołu. Naturalna, w warunkach praktyki architektoniczno-konserwatorskiej, praca zespołowa służy ukształtowaniu właściwej relacji pomiędzy realizacją indywidualnych dążeń i powodzeniem pracy grupowej. Temat projektu powiązany jest z aktualnymi, realnymi potrzebami i programami rozwoju.


SEMESTR IV

 • projekt dyplomowy magisterski

Projekty dyplomowe wykonywane w ramach specjalności związane są z problematyką adaptacji, modernizacji, rozbudowy i nowych uzupełnień architektonicznych obiektów, zespołów zabudowy i struktur miejskich przy uwzględnieniu ochrony wartości kulturowych.
Towarzyszące dyplomowi seminarium obejmuje zaawansowane metody projektowania w środowisku kulturowym.


Zasady aplikacji i kwalifikacji na specjalność Dziedzictwo Architektoniczne

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Radę Wydziału połowę składu osobowego specjalności kwalifikuje zespół prowadzący specjalność (pozostali studenci są rekrutowani przez system USOS po zakończeniu semestru). Zespół prowadzący specjalność dokona wyboru studentów na podstawie listu motywacyjnego i ew. rozmowy kwalifikacyjnej.

List motywacyjny powinien zawierać: akces udziału w zajęciach specjalności; krótkie uzasadnienie podjętej decyzji; temat inżynierskiej pracy dyplomowej i nazwę uczelni, na której została obroniona; oceny z przedmiotów historycznych i konserwatorsko-modernizacyjnych, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail).

Dodatkowo, z własnej inicjatywy, student może załączyć do wniosku swoje portfolio. W portfolio można zawrzeć zarówno prace związane z dotychczasowym tokiem studiów, jak i wykonane poza nim; w tym również dokumentujące zainteresowania kandydata.

List motywacyjny (i ewentualnie portfolio) prosimy składać do sekretariatu Zakładów (pok. 15) w teczce, z opisem: imię i nazwisko studenta, Specjalność DA – Dziedzictwo Architektoniczne do godz.12.00 w dniu 16 stycznia 2017 r.

Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Kandydatami.

 

Konsultacje, dodatkowe informacje – koordynator specjalności

prof.nzw.dr hab.arch. Piotr Molski pok. 104-oficyna, tel. 22 6224157.

 

 


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.