Studia Podyplomowe - Gospodarka przestrzenna

Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej WA PW


Studium przygotowuje do egzaminu na uprawnienia w zakresie planowania przestrzennego. Ukończenie studium podyplomowego z urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej  (320 - godzinnego) jest wymagane dla osób, które nie są absolwentami studiów wyższych o kierunku: architektura lub gospodarka przestrzenna, a chciałyby ubiegać się o uzyskanie ww. uprawnień.

Warunki uczestnictwa w Studium są następujące:

* podanie/wniosek wraz ze zobowiązaniem dotyczącym pokrycia kosztów uczestnictwa w wypadku przyjęcia na studium,
* kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
* życiorys zawodowy.

Studium trwa 1 rok /2 semestry/. Program studium obejmuje 320 godzin zajęć. Przewiduje się 10 czterodniowych 32 - u godzinnych sesji /od środy do soboty/ począwszy od połowy listopada każdego roku. W każdej sesji przewiduje się min. 5 godzin konsultacji prac projektowo - studialnych. /Organizatorzy studium zapewniają pomoc w uzyskaniu zakwaterowania /o zróżnicowanym standardzie/ na czas trwania sesji/.

Ukończenie studium warunkowane jest uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów z prowadzonych w formie wykładów i seminariów oraz przedstawieniem i obroną dyplomowej pracy studialno - projektowej.

Program studium obejmuje m.in. następujące przedmioty: teoria urbanistyki, najnowsze realizacje urbanistyczne, historia budowy miast, ochrona dziedzictwa kulturowego, elementy kompozycji urbanistycznej, planowanie regionalne, ruralistyka, architektura krajobrazu, transport, infrastruktura techniczna, prawodawstwo urbanistyczne, programowanie rozwoju i polityka przestrzenna, lokalna polityka gospodarcza, ekologia, socjologia, ekonomika urbanistyki przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, systemy informacji przestrzennej.

Zajęcia na Studium, obok pracowników Wydziału Architektury P.W., prowadzą liczni, wybitni specjaliści m.in. z: Instytutu Rozwoju Miast, Instytutu Techniki Budowlanej, Sądu Administracyjnego, a także uczelni wyższych, m.in.: Politechnik Łódzkiej, Poznańskiej, Krakowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz z innych Instytutów Politechniki Warszawskiej, w tym m.in. Instytutu Zaopatrzenia w Wodę.

Wyniki prac projektowo-studialnych publikowane są w cyklicznych publikacjach książkowych "Prace Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej".

Koszt dwusemestralnego studium 6500 zł. Zniżka od opłaty zasadniczej 5% - dla 5-ciu pierwszych osób zgłoszonych, które wpłacą pierwszą ratę (50% opłaty podstawowej) przed rozpoczęciem studium.

Zgłoszenia przyjmują i dodatkowych informacji udzielają:

Kierownik Studium prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski, z-ca - dr inż. Andrzej Zalewski i sekretarz mgr inż. Elżbieta Szary codziennie w godzinach 9 -15 tel./fax  (22) 6285370, tel. (22) 8645439, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , 
 (A. Zalewski, również wieczorem tel. 0-603768141).

Rozpoczęcie każdego kursu przewidziane jest w listopadzie kolejnego roku.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWEGO STUDIUM
URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

lp.

nazwa przedmiotu

liczba godzin zajęć teoretycznych

liczba godzin zajęć praktycznych

1.

Prawodawstwo urbanistyczne i struktura władzy

20

-

2.

Elementy kompozycji urbanistycznej

10

20

3.

Historia budowy miast

14

-

4.

Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego i architektura krajobrazu

14

-

5.

Teoria urbanistyki

20

-

6.

Najnowsze realizacje urbanistyczne

 

 

7.

Ekonomika urbanistyki

10

-

8.

Planowanie regionalne

10

-

9.

Programowanie rozwoju lokalnego i polityka przestrzenna

20

-

10.

Ruralistyka

8

-

11.

Socjologia miasta

10

-

12.

Ochrona dóbr kultury

16

-

13.

Transport

26

-

14.

Infrastruktura techniczna

22

-

15.

Systemy informacji przestrzennej

8

-

16.

Seminarium projektowe

12

-

17.

Ćwiczenia projektowe

-

50

18.

Wycieczka dydaktyczna

10

-

19.

Seminarium dyplomowe

10

-

 

razem

250

70

 

łącznie

320

UWAGA: godzinowy podział zajęć może ulec zmianie!;


WYKAZ PRZEDMIOTÓW I WYKŁADOWCÓW PODYPLOMOWEGO STUDIUM
URBANISTYKI
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SEMESTR I

teoria urbanistyki

Prof. zw.  hab. arch. J.M. Chmielewski

historia budowy miast

Prof. dr hab. arch. D. Kłosek - Kozłowska

ruralistyka

Prof. zw. dr hab. arch. M. Wiśniewska

architektura krajobrazu

Dr. arch kraj. P.Wolski

transport

Dr A. Zalewski

prawodawstwo urbanistyczne

Mgr L. Kamiński

programowanie rozwoju i polityka przestrzenna

Dr J. Bobiński, Mgr G. Buczek,

Prof. dr hab. arch. W. Śliwińska - Ładzińska

Prof. dr hab. H. Zaniewska

lokalna polityka gospodarcza

Dr J. Bobiński

ekologia

Prof. dr hab. L. Wysokiński

socjologia

Dr E. Kaltenberg - Kwiatkowska

ekonomika urbanistyki

Prof. dr hab. W. Werner

Prof. dr hab. arch. D. Ryńska

elementy kompozycji urbanistycznej

Prof. zw. dr hab. arch. A. Gawlikowski

 

SEMESTR II

teoria urbanistyki

Prof. zw. dr hab. arch. J.M. Chmielewski

najnowsze realizacje urbanistyczne

Prof. zw. dr hab. arch. J.M. Chmielewski

planowanie regionalne

Dr J. Bobiński

prawodawstwo urbanistyczne

Mgr L. Kamiński

programowanie rozwoju i polityka przestrzenna

Dr J. Bobiński, Mgr G. Buczek,

Prof. dr hab. arch. W. Śliwińska - Ładzińska,

Prof. dr hab. H. Zaniewska

ochrona dóbr kultury i rewaloryzacja urbanistyczna

Prof. dr hab. arch. D. Kłosek - Kozłowska

transport

Dr A. Zalewski

infrastruktura techniczna

Dr A. Nowakowska - Błaszczyk

przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego

Prof. SGGW dr hab. B. Szulczewska

systemy informacji przestrzennej

Dr D. Korpetta

elementy kompozycji przestrzennej

Prof. zw. dr hab. arch. A. Gawlikowski

wycieczka dydaktyczna

Dr A. Zalewski

seminarium projektowe i dyplomowe

Prof. zw. dr hab. arch. J.M. Chmielewski

Prof. zw. dr hab. arch. A. Gawlikowski

Prof. dr hab. arch. W. Śliwińska - Ładzińska

Dr inż. arch. E. Grochowska

Dr inż. arch. K. Solarek

Dr inż. A. ZalewskiTEMATYKA WYBRANYCH PRAC DYPLOMOWYCH NA PODYPLOMOWYM STUDIUM URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ PW WYKONANYCH W LATACH 1993 - 2006

 • Analiza możliwości łagodzenia skutków inwestycji wodnych utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na przykładzie Zapory w Dolinie Dunajca
 • Miasto Polkowice - Studium przestrzennego rozwoju miasta - Centrum - Jakość życia
 • Żyrardów - studium podatności obszaru Osady Fabrycznej na przekształcenia
 • Targi Łódzkie "Księży młyn" - studium uwarunkowań ograniczeń i możliwości przekształceń terenów w obrębie dawnej fabryki Scheiblera i Grohmana dla potrzeb Targów w Łodzi
 • Geneza krajobrazu kulturowego Ostrowca Świętokrzyskiego
 • Uwarunkowania rozwoju strategicznego Pasma Gór Kamiennych
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jako mechanizm polityki przestrzennej miasta Kalisza
 • Studium programowo - przestrzenne miasta Pruszcza Gdańskiego
 • Studium możliwości zagospodarowania i ekonomicznego wykorzystania terenów położonych wokół Lotniska Okęcie przy północnym i południowym wariancie autostrady A-2
 • Studium funkcjonalno - przestrzenne rewitalizacji części terenów stoczniowych w rejonie śródmieścia Gdańska "Nowe Miasto"
 • Studium możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowej w Busku Zdroju
 • Koncepcja układu dróg rowerowych w Pile
 • Uwarunkowania i możliwości rozwoju funkcji turystycznej miasta i planowanego powiatu Przemyśl
 • Studium uspokojonego ruchu kołowego w śródmieściu Radomia
 • Projekt krajobrazu jako element wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w planowaniu przestrzennym na przykładzie Uzdrowiska Ciechocinek
 • Studium zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziora Małe Dąbie i przyległych terenów przyjeziernych w Szczecinie
 • Kierunki zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Radomia
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Sędziszów Małopolski na lata 2003 - 2010
 • Miejski System Transportowy jako element strategii zrównoważonego rozwoju - doświadczenia Warszawy i Vancouver
Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.